Dokumentacja Programowa w stadium KP obejmujący przygotowanie Koncepcji na budowę przedmiotowego odcinka z podziałem na poszczególne branże, oddzielnie dla każdego odcinka realizacyjnego. W ramach tego etapu przewiduje się zorganizowanie posiedzeń Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) oraz Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI).

Termin na realizacje w tym etapie to 17 miesięcy od momentu podpisania umowy.